สกรีนเสื้อ

การสกรีนเสื้อแบบ ฮาฟโทน (Halftone) งานเม็ดแบบไล่สี